Obchodní podmínky a ochrana osobních údajů

Doprava

Pokud bude objednávka obsahovat 3 a více položek z našeho eshopu, obdržíte balíček do vlastních rukou zcela zdarma. No, a jestli se správně ptáte, co se stane v případě, že se stanete našim stálým klientem? Obraťte se přímo na nás, rádi Vám Váš dotaz zodpovíme a věříme, že nebudete zklamaní.

Všeobecné obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi firmou Tradera Minds s.r.o. (dále jen prodávající) a jejími obchodními partnery (dále jen kupující) v oblasti prodeje kávy.

Kupujícímu je doporučeno se seznámit s Obchodními podmínkami ještě před objednáním zboží.

Prodávající: Tradera Minds s.r.o., IČ 04245024 se sídlem Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice. Firma je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 88952.

Kupující: Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, případně údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím výslovně neupravené těmito OP se řídí příslušným zák. č.89/2012 Sb. Občanský zákoník, a předpisy souvisejícími.

II. Objednávka

Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní informace jsou důvěrné, použity budou pouze k uskutečnění plnění smlouvy s kupujícím a nebudou jinak zveřejněny.

Bezpečnost a ochrana informací

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito OP včetně podmínek reklamace a souhlasí s nimi.

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa, která je uvedena v objednávce.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny a jeho převzetí.

Prodávající může odmítnout vyřízení objednávky pro neúplné údaje na objednávce.

Více zde

IV. Platební podmínky

Platba za zboží bude provedena bankovním převodem na náš účet 282380469/0300, variabilní symbol je vždy číslo objednávky. Zboží je vždy odesláno až po připsání finančních prostředků na bankovní účet prodávajícího.

Ceny za zboží se řídí ceníkem uvedeným na webových stránkách prodávajícího.

Kupující souhlasem s VOP prohlašuje, že se s cenami poskytovaných služeb seznámil a souhlasí s nimi.

V. Dodací podmínky

Zboží vám bude zasláno přepravní službou. Cena přepravy je stanovena dle zvolené formy při zadávání objednávky, obvykle je však součástí kupní ceny za vybrané zboží.

Reklamační podmínky

Kupující je povinen při přebrání zboží překontrolovat stav zásilky – počet balíků, poškození krabice, dle přiloženého dokladu. Kupující má právo odmítnout převzetí zásilky, která je neúplná nebo poškozená.

Pokud takto poškozenou zásilku kupující převezme, musí poškození popsat v předávacím protokole. Dopravce obvykle sepisuje s kupujícím zápis o škodě. Pokud dopravce nemůže toto sepsání zajistit, zákazník je povinen toto nahlásit Prodávajícímu na info@orfeu.cz nebo telefonicky na tel.: +420 605 988 298, a to neprodleně po přijetí takové zásilky, nejpozději však do 2 pracovních dnů po přijetí zásilky.

Kupující může vadné zboží poslat přepravní službou na výše uvedenou adresu. Balík by měl obsahovat: reklamované zboží, přiložit kopii faktury, podrobný popis závady a kontaktní údaje kupujícího.

Neposílejte zboží na dobírku – nebude převzato.

Pokud zjistí kupující škodu na zásilce po rozbalení, i když byl nepoškozený obal, je povinen tuto škodu nahlásit nejpozději do dvou dnů od převzetí zásilky na info@orfeu.cz nebo na tel.: +420 605 988 298. Pro reklamaci je potřeba zachovat přepravní obal od zásilky. V opačném případě nebude možno reklamaci uznat.

VI. ŘEŠENÍ SpoRŮ

Pro řešení sporů doporučujeme kontaktovat vedení Tradera Minds s.r.o. na mailové adrese info@orfeu.cz.

Zákazník je také na základě zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele oprávněn zahájit řešení sporu i mimosoudně, prostřednictvím České obchodní inspekce.

Pro řešení veškerých případných nevyřešených sporů předchozími způsoby jsou k dispozici příslušné obecné soudy České republiky.

Závěrečné ustanovení

Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím. Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tyto obchodní podmínky nabývají platnost 1. 10. 2018.

GDPR
Informace o zpracování údajů z webových formulářů

I. Základní ustanovení

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Tradera Minds s.r.o., se sídlem: Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, spisová značka C 88952  (dále jen „Správce“)

Kontaktní údaje správce jsou:
adresa: Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice
email: info@orfeu.cz
telefon: +420 605 988 298

sobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a v kontaktním formuláři/anebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky a obchodního vztahu.

Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

Pokud jste nám svobodně udělili souhlas, pak správce zpracovává váš email a datum udělení souhlasu k zasílání obchodních sdělení Tradera Minds s.r.o.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je: plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR.

Účelem zpracování osobních údajů je: vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit. Součástí zpracování osobních údajů jsou také identifikační údaje vyplněné v Kontaktním formuláři na webových stránkách www.orfeu.cz.

Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchovávání údajů

Správce uchovává osobní údaje:

Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci – Zpracovatelé osobních údajů (subdodavatelé správce)

Příjemci osobních údajů jsou osoby:

Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU).

VI. Cookies a jejich zpracování

Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na Váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na Váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.

Cookies využíváme také pro sběr statistických údajů a personalizaci reklam, abychom mohli dále vylepšovat naše stránky a zdokonalovat tak služby, které nabízíme. Informace o tom, jak náš web používáte, proto sdílíme se svými partnery působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google. O tom, jak Google nakládá se soubory cookies, se můžete dočíst na https://www.google.com/policies/technologies/cookies.

V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:

zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval, použití technologie cookies); nebo

můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to buď prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@orfeu.cz, dopisem do sídla společnosti.

VII. JAKÁ JSOU VAŠE PRÁVA

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:

právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;

právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti;

právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;

právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (1) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (2) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (3) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (4) byly zpracovány nezákonně; nebo (5) musejí být vymazány podle právních předpisů;

právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (1) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (2) zpracování je protizákonné; (3) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (4) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;

právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (1) pro účely přímého marketingu nebo (2) pro účely našich oprávněných zájmů;

právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;

právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz

Pokud budete chtít uplatnit jakékoliv výše uvedené právo, kontaktujte nás prosím s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

VIII. JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.

Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

Pokud máte jakékoliv dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoliv jinou související pomoc nebo chcete uplatnit svá práva, kontaktujte nás na adresa: Dobrkovice 108, 763 07 Dobrkovice, email: info@orfeu.cz, telefon: +420 605 988 298.

Newsletter